AUTÓPÁLYAMATRICA NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK 2023 RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Autópályamatrica NYÁRI nyereményjáték 2023” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Voxinfo Kft. (székhely: H-1037 Budapest, Bécsi út 269. ) (a továbbiakban: Szervező).

 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Kezdő időpont: 2023.07.10. 00:01 óra Záró időpont: 2023. 08. 31. 24:00 óra

 

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. 18 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a játékban.

A Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadják a jelen nyereményjátékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt. A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt sikeresen vásárolnak e-Matricát az autopalyamatrica.hu oldalon, vagy a VoxPay applikációban (a továbbiakban: Vásárló) és elfogadják a játékszabályzat feltételeit. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú matrica-vásárlásra jogosult.

A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a Nyeremény(ekre), ahány sikeres vásárlást bonyolít le, annyiszor vehet részt a sorsolásban.

A Játékosok a matrica-vásárlás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.

Érvénytelen játékosnak minősül, amennyiben:
Amennyiben a Vásárló nem természetes személy.

A Vásárló nem töltötte be 18. életévét.

A Vásárló nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A Vásárló a Szervező, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

Amennyiben a Vásárló az email-es nyeremény értesítést követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé.

A Játékos kérelmezi a Szervezőtőlaz adatkezelésének megszüntetését.

A Játékos nem fogadja el a játékban való részvétel Játékszabályzatát.

Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.

 

4. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elvének eleget tevő random generátor (megnevezve: https://www.random.org/) a fent meghatározott nyereményekre vonatkozóan elvégzi. A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Játékosok nyerhetik meg. A nyeremény átadása a sorsolást követően várhatóan 5 (öt) napon belül történik meg. A sorsoláson közjegyző nem vesz részt. A sorsolás eredményeit a Szervező az autopalyamatrica.hu, valamint a voxpay.hu oldalon teszi közzé.

 

4.1 Nyeremények megnevezése, sorsolása

Fődíj: 1 db 200.000 Forint értékű MOL GIFT Ajándékkártya

Sorsolás időpontja: 2023. 09. 04. A Főnyeremény sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolásban részt vesz mindenki, aki a játék időtartama alatt vásárolt e-matricát az autópályamatrica.hu vagy a VoxPay applikációban és elfogadta a Játékszabályzatot.

Heti nyeremények: 8 db 30 000 Forint értékű MOL GIFT Ajándékkártya

Sorsolás időpontja: minden tárgyhetet követő hétfői nap (2023.07.17.,2023.07.24.,2023.07.31.,2023.08.07.,2023.08.14, 2023.08.21., 2023.08.28., 2023.09.04.)
A heti nyeremények sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolásban részt vesz mindenki, aki a játék időtartama alatt az adott héten vásárolt ematricát az autópályamatrica.hu vagy a VoxPay applikációban és elfogadta a Játékszabályzatot.

4.2 A nyeremények átvétele, értesítés

A nyeremény átvételével járó a Nyerteseket terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja. Amennyiben bármelyik Nyertes Játékos a Nyereményt nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelele a nyertes.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja! Amennyiben a nyertes Játékos érvénytelennek minősül, a Szervező 1 (egy) darab Tartaléknyertest random generálás útján sorsol ki (a továbbiakban: Tartaléknyertes).

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot, vagy sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a vásárláskor megadott e-mail címen. (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki.

Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A tárgyi nyereményeket a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a Regisztrációkor és/vagy az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a nyertes Pályázattal érintett nyerőidőpontot vagy sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül, amennyiben a nyertes Játékos az első kiszállítási kísérlet alkalmával nem tartózkodik otthon. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön.

Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Amennyiben a nyeremény két alkalommal visszaérkezik a Szervezőhöz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím, vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és ilyen esetben a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.

A Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen, és a csomagot küldje vissza Szervezőhöz részére az ügy kivizsgálása érdekében.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja

 

6. A NYEREMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A MOL Gift ajándékkártyával a MOL-töltőállomások valamennyi terméke (bármely üzemanyag vagy shop-termék) és szolgáltatása megvásárolható.

A kártya feltöltési értéke heti nyeremények esetében 30.000 Ft, főnyeremény esetében 200.000 Ft.

A kártya a kártyán található lejárati dátumban szereplő nap éjfélig érvényes.

A kártya minden magyarországi, több mint 450 MOL töltőállomáson beváltható.

A kártya értéke készpénzre nem váltható.

 

7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

7.1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseivel összhangban a Játékos a regisztráláskor megadott nyilatkozatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, és a regisztrációs felületen megadott hozzájárulással kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szervező a regisztrációkor megadott, valamint a Játékkal és a nyereményekkel összefüggő egyéb adatokat a Játékhoz szükséges mértékben és célból kezelje, feldolgozza vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassa, és az adatkezelési időtartam alatt megőrizze.

A Játékban történő regisztráció alkalmával megadott külön hozzájárulása esetén a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait Szervező és kapcsolt vállalkozási nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, valamint Szervező szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a Játékos szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése.

A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a felületen megadott, illetve a nyereményekkel kapcsolatos adatok direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a Játékos kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a jövőben saját marketingtevékenysége, termékei ismertetése, (személyre szabott) ajánlatok elkészítés és a Játékos részére történő megküldése céljából felhasználhatja.

7.2 Az adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás

A Játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de legfeljebb azon időtartam, amely alatt a játékkal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető. Az adatkezelő a Szervező.

Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint Szépségtanácsadók az adatfeldolgozó részére történő átadást és a fenti nyilvánosságra hozatal esetét. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

A Résztvevő a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor visszavonhatja a regisztráció során esetlegesen megadott marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat ….-es telefonszámán, a …. e-mail címre, vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben:

Voxinfo Kft. (székhely: H-1037 Budapest, Bécsi út 269. )

A Résztvevő jogosult a nyereményjáték során, illetve a sorsolásának időpontját követően kezdeményezni személyes adatainak törlését telefonon, ugyanezen elérhetőségeken.


Az adatfeldolgozó:

Cégneve:Székhelye:
Voxinfo Kft.1037 Bécsi út 269.

Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről a Szervező Ügyfélszolgálati Irodájában érhető el tájékoztató. Az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén a résztvevő kérelmére a Szervező tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosítanak álláspontja kifejtésére.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a Szervező által kezelt személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

7.3 Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 15-16. §-ai „Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása” cím alatt tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz is fordulhat.

A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatáskérését, vagy kifogását a fenti elérhetőségeken kérjük eljuttatni. A Szervező, mint adatkezelő köteles az érintett bejelentését a törvény előírása szerint kivizsgálni, és az érintett ügyfelet írásban tájékoztatni.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A vásárlások hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét 2 alkalommal nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja. Szervező kizárja a felelősségét minden www.autopalyamtarica.hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére.

Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. A Játékra egyebekben az autopalyamatrica.hu ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Jelen Játékszabályzat 2023. június 30-tól hatályos.